Dành cho nhà đầu tư

Crypto Trading
Lợi nhuận của dòng kế hoạch đầu tư này đạt được thông qua giao dịch trong ngày trên các sàn giao dịch tiền điện tử.
Trong quá trình làm việc, chúng tôi đã tập hợp một nhóm các nhà giao dịch tiền điện tử chuyên nghiệp không ngừng cải tiến và phát triển để đạt được tất cả các kết quả tốt nhất. Chiến lược giao dịch có thẩm quyền và quản lý rủi ro được tính toán bằng toán học mang lại lợi nhuận hàng ngày được đảm bảo, một phần trong đó chúng tôi chia sẻ với các nhà đầu tư của mình.
Chúng tôi cung cấp cho các nhà đầu tư của mình 6 kế hoạch đầu tư. Tiền ký quỹ được hoàn lại vào cuối kỳ hạn. Lợi nhuận được tích lũy vào ngày làm việc. Phần trăm lợi nhuận phụ thuộc vào số tiền ký quỹ.
Tính thu nhập
Số tiền
Lợi nhuận hàng ngày
Tổng lợi nhuận
Minimum
Thời hạn gửi tiền - 7 ngày
Lợi nhuận hàng ngày - 0.7%
Tích lũy - Thứ Hai / Thứ Sáu
Rút tiền gốc::
Giới hạn tiền gửi:: -
Tiền gửi ban đầu
Tổng lợi nhuận
Tính thu nhập
Số tiền
Lợi nhuận hàng ngày
Tổng lợi nhuận
Base
Thời hạn gửi tiền - 27 ngày
Lợi nhuận hàng ngày -
0.8%
1%
Tích lũy - Thứ Hai / Thứ Sáu
Rút tiền gốc::
Giới hạn tiền gửi:: -
Tiền gửi ban đầu
Tổng lợi nhuận
Tính thu nhập
Số tiền
Lợi nhuận hàng ngày
Tổng lợi nhuận
Advanced
Thời hạn gửi tiền - 37 ngày
Lợi nhuận hàng ngày -
1.1%
1.3%
Tích lũy - Thứ Hai / Thứ Sáu
Rút tiền gốc::
Giới hạn tiền gửi:: -
Tiền gửi ban đầu
Tổng lợi nhuận
Tính thu nhập
Số tiền
Lợi nhuận hàng ngày
Tổng lợi nhuận
Business
Thời hạn gửi tiền - 47 ngày
Lợi nhuận hàng ngày -
1.4%
1.6%
Tích lũy - Thứ Hai / Thứ Sáu
Rút tiền gốc::
Giới hạn tiền gửi:: -
Tiền gửi ban đầu
Tổng lợi nhuận
Tính thu nhập
Số tiền
Lợi nhuận hàng ngày
Tổng lợi nhuận
Premium
Thời hạn gửi tiền - 57 ngày
Lợi nhuận hàng ngày -
1.7%
1.9%
Tích lũy - Thứ Hai / Thứ Sáu
Rút tiền gốc::
Giới hạn tiền gửi:: -
Tiền gửi ban đầu
Tổng lợi nhuận
Tính thu nhập
Số tiền
Lợi nhuận hàng ngày
Tổng lợi nhuận
Maximum
Thời hạn gửi tiền - 67 ngày
Lợi nhuận hàng ngày -
2%
2.2%
Tích lũy - Thứ Hai / Thứ Sáu
Rút tiền gốc::
Giới hạn tiền gửi:: -
Tiền gửi ban đầu
Tổng lợi nhuận